GT Plastmontage AB

Gå till innehållet

Huvudmeny

Miljöpolicy

Vi på GT Plastmontage AB har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och övriga intressenter.
Vi skall minska miljöpåverkan och ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.


• Vi ska arbeta med god marginal till gällande lagstiftning och stödja internationellt
harmoniserande och effektiva miljökrav.

• Vi ska ständigt pröva vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.

• Vi ska förebygga och kontinuerligt minska miljöpåverkan genom utveckling av produkter,
tjänster och tillverkningsprocesser.

• Vi ska vid bedömning av affärspartners betrakta aktivt miljöarbete som en merit samt involvera
våra leverantörer och entreprenörer i vårt miljöarbete.

• Genom utbildning, kontinuerlig dialog och information ska de anställda hållas medvetna och
engagerade i sitt miljöansvar och kunna påverka miljöarbetet i positiv riktning.

• Tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet för att förhindra att miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till annan del av livscykeln.

 
 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn